Thông báo lịch diễn chính thức Liveshow Tri Âm tại Hà Nội