1) Nguyên tắc chung:

a) Chính sách bảo mật và chia sẻ thông tin này (“ Chính Sách”) nhằm đảm bảo an toàn thông tin liên quan đến các tổ chức, cá nhân tham gia Chương trình Chăm sóc Khách hàng thân thiết (“KHTT”) của Tập đoàn Vingroup – Công ty CP ( “Tập đoàn Vingroup”) (“Chương Trình”) vận hành bởi Công ty Cổ phần VinID ( “VinID”). Chính Sách này được điều chỉnh ngày 15/12/2018.

b) Chính Sách này mô tả cách VinID thu thập, tiếp nhận, tổng hợp, lưu giữ, sử dụng, chia sẻ và bảo vệ thông tin của các tổ chức, cá nhân (gọi chung là “Sử Dụng”) trong quá trình tham gia Chương Trình phù hợp với quy định tại Mục 5 của Điều kiện – Điều khoản Chương trình Chăm sóc Khách hàng thân thiết (“ĐKĐK”). Trừ khi được định nghĩa hoặc sử dụng khác đi tại Chính Sách này, các từ viết hoa, viết tắt của Chính Sách có nghĩa như các từ viết hoa, viết tắt trong ĐKĐK. Vui lòng đọc Chính Sách này và ĐKĐK một cách cẩn trọng để hiểu chính sách, quan điểm, thực tiễn áp dụng của VinID/Đối Tác đối với thông tin của KHTT và đối với cách thức VinID/Đối Tác Sử Dụng Thông Tin Khách Hàng như được định nghĩa tại Mục 2.2.

c) Việc KHTT tham gia Chương Trình được hiểu là KHTT đã đọc, hiểu, đồng ý với nội dung của Chính Sách (bao gồm cả thực tiễn áp dụng, các quyền của VinID đối với thông tin của KHTT như quy định trong Chính Sách này), và đồng ý tuân thủ Chính Sách này. Tại từng thời điểm, VinID có toàn quyền sửa đổi, bổ sung, và/hoặc cập nhật Chính Sách này. VinID sẽ đăng tải Chính Sách được sửa đổi, bổ sung và/hoặc cập nhật trên website www.vinid.net. Việc KHTT tiếp tục sử dụng dịch vụ, thực hiện truy cập, giao dịch trên website, phần mền, hay tại điểm giao dịch của VinID được hiểu là KHTT đồng ý với nội dung, và đồng ý tuân thủ Chính Sách sửa đổi, bổ sung, và/hoặc cập nhật đó.

2) Thu thập và tiếp nhận thông tin

a) VinID thực hiện việc thu thập và tiếp nhận thông tin, bao gồm nhưng không giới hạn ở thông tin cá nhân, thông tin giao dịch, lịch sử truy cập, trao đổi và các thông tin khác của KHTT trong các trường hợp và theo các cách thức sau đây:

i) Thông tin do KHTT cung cấp:

(1) Thông tin do KHTT cung cấp có thể bao gồm thông tin KHTT cung cấp để thực hiện giao dịch và/hoặc đăng ký mở tài khoản tại VinID, tùy từng thời điểm, các thông tin, dữ liệu do KHTT hoặc thông tin KHTT cung cấp cho VinID trong các trường hợp khác.

(2) KHTT có trách nhiệm đảm bảo những thông tin KHTT cung cấp là đầy đủ và chính xác và luôn cập nhật thông tin để đảm bảo tính đầy đủ và chính xác nhằm đảm bảo quyền lợi của KHTT theo quy định của Chương Trình. VinID không chịu trách nhiệm trong trường hợp KHTT cung cấp không chính xác hoặc không đầy đủ theo quy định của Chương Trình;

(3) Trong trường hợp KHTT cung cấp thông tin của bên thứ ba, KHTT cam đoan và bảo đảm rằng KHTT có đầy đủ sự đồng ý và chấp thuận của bên thứ ba đó đối với việc KHTT cung cấp thông tin cho VinID và đối với việc VinID Sử Dụng các thông tin đó sẽ theo cách thức và quy định tại Chính Sách này; và

(4) KHTT bảo đảm và cam kết rằng các thông tin mà KHTT cung cấp cho VinID sẽ không nằm trong bất cứ loại thông tin nào sau đây: (a) bí mật nhà nước, (b) bí mật kinh doanh; và (c) bất cứ thông tin nào khác mà KHTT không được phép cung cấp theo quy định của pháp luật.

ii) Thông tin VinID tiếp nhận từ các nguồn hợp pháp khác;

2.1.3. Thông tin giao dịch

VinID có quyền thu thập các thông tin, dữ liệu liên quan đến giao dịch mà KHTT thực hiện khi thực hiện giao dịch trong khuôn khổ Chương Trình, bao gồm nhưng không giới hạn ở thông tin, dữ liệu về các bên cung cấp dịch vụ, hàng hóa cho KHTT, thông tin giao dịch mà KHTT thực hiện (loại hàng hóa, dịch vụ, địa điểm, thời gian giao dịch), phương thức thanh toán (không ghi nhận các dữ liệu quan trọng của thẻ thanh toán được sử dụng cho việc thanh toán bao gồm số thẻ chi tiết, số CVV), địa chỉ giao thức Internet (IP), hệ điều hành máy tính/thiết bị di động và loại trình duyệt, chủng loại thiết bị di động, các đặc tính của thiết bị di động, đặc điểm nhận dạng thiết bị duy nhất (UDID) hoặc định danh thiết bị di động (MEIDs) cho thiết bị di động của KHTT, địa chỉ của trang web giới thiệu (nếu có) và các trang mà KHTT ghé thăm từ website của VinID và các ứng dụng di động và số lần truy cập và các thông tin liên quan khác (nếu có).

2.1.4. Thông tin do VinID tự động thu thập:

VinID có quyền thu thập thông tin, dữ liệu bằng cách sử dụng các phương thức tự động ví dụ như tập tin cookie, tập tin chỉ báo (web beacons) hoặc các phương pháp tự động khác.

b) Thông tin thu thập, tiếp nhận được trong các trường hợp và/hoặc theo các cách thức nêu tại mục 2.1 của Chính Sách này (được gọi chung là “Thông Tin Khách Hàng”).

3) Lưu giữ và bảo mật Thông Tin Khách Hàng

a) Mọi Thông Tin Khách Hàng đều được lưu giữ và bảo mật bởi hệ thống của VinID theo quy định của pháp luật và Chính Sách này.

b) Khi thu thập, tiếp nhận dữ liệu, VinID thực hiện lưu giữ và bảo mật Thông Tin Khách Hàng tại hệ thống máy chủ và các Thông Tin Khách Hàng này được bảo đảm an toàn bằng các hệ thống tường lửa (firewall), các biện pháp kiểm soát truy cập, mã hóa dữ liệu. VinID có các biện pháp thích hợp về kỹ thuật và an ninh để ngăn chặn việc truy cập, sử dụng trái phép Thông Tin Khách Hàng. VinID cũng thường xuyên phối hợp với các chuyên gia bảo mật nhằm cập nhật những thông tin mới nhất về an ninh mạng để đảm bảo sự an toàn cho Thông Tin Khách Hàng khi KHTT truy cập, đăng ký mở tài khoản và/hoặc sử dụng các tính năng của Chương Trình.

c) Các thông tin thẻ thanh toán của KHTT do các tổ chức tài chính phát hành được chúng tôi áp dụng theo tiêu chuẩn quốc tế với nguyên tắc không ghi nhận các dữ liệu quan trọng của thẻ thanh toán (chi tiết số thẻ, số CVV) trên hệ thống của VinID. Giao dịch thanh toán của KHTT được thực hiện trên hệ thống của ngân hàng liên kết của VinID.

d) VinID không cho phép các bên thứ ba theo dõi hoặc thu thập Thông Tin Khách Hàng trên các website thành phần thuộc sự quản lý của VinID.

e) KHTT tuyệt đối không được sử dụng các công cụ, chương trình hay biện pháp nào khác để can thiệp trái phép vào hệ thống hay làm thay đổi cấu trúc dữ liệu của Chương Trình, cũng như bất kỳ hành vi nào khác nhằm phát tán, cổ vũ cho các hoạt động với mục đích can thiệp, phá hoại hay xâm nhập vào dữ liệu của hệ thống VinID, cũng như các các hành vi phạm pháp luật Việt Nam. Trong trường hợp VinID phát hiện KHTT có hành vi vi phạm, VinID có quyền chuyển thông tin về hành vi vi phạm cho các cơ quan có thẩm quyền để xử lý theo quy định pháp luật.

f) Trách nhiệm bảo mật thông tin của KHTT

i) KHTT có trách nhiệm bảo vệ thông tin tài khoản của mình và không cung cấp bất kỳ thông tin nào liên quan đến tài khoản và mật khẩu truy cập Chương Trình trên các website, phần mềm và các công cụ khác (nếu có).

ii) VinID không chịu trách nhiệm về những vấn đề phát sinh khi KHTT truy cập Chương Trình từ các website khác không phải là website, phần mềm chính thức, được phép sử dụng trong khuôn khổ của Chương Trình.

4) Sử Dụng Thông Tin Khách Hàng

a) VinID/Đối Tác có quyền Sử Dụng các Thông Tin Khách Hàng để:

i) Cung cấp các dịch vụ/tiện ích cho KHTT/ giới thiệu các sản phẩm, dịch vụ mới của Công Ty VinID, Đối Tác dựa trên nhu cầu và các thói quen của KHTT trong quá trình tham gia vào Chương Trình;

ii) Gửi tới KHTT bằng các phương thức phù hợp với quy định của pháp luật các thông báo, thông tin quảng cáo, khuyến mại, và các tài liệu liên quan đến Chương Trình, VinID, các sản phẩm và/hoặc dịch vụ trong khuôn khổ Chương Trình;

iii) Phát hiện, ngăn chặn các hoạt động giả mạo, phá hoại tài khoản của KHTT, hoặc các hoạt động giả mạo nhận dạng của KHTT trong khuôn khổ Chương Trình;

iv) Liên lạc, hỗ trợ liên lạc với KHTT, trao đổi giữa KHTT và VinID, và xử lý các yêu cầu hợp lệ của KHTT;

v) Quản lý, vận hành, cung cấp và/hoặc quản trị việc sử dụng, hoạt động của KHTT khi sử dụng vào các mục đích trong khuôn khổ Chương Trình;

vi) Cho việc định danh và/hoặc xác minh thông tin KHTT;

vii) Tiến hành các hoạt động nghiên cứu, phân tích và phát triển bao gồm nhưng không giới hạn phân tích dữ liệu, khảo sát, phát triển sản phẩm và dịch vụ và/hoặc tạo hồ sơ khách hàng, để phân tích cách KHTT tiến hành các hoạt động trên các nền tảng của VinID, cải tiến dịch vụ trong khuôn khổ Chương Trình để nâng cao trải nghiệm của KHTT;

viii) Ngăn chặn hoặc điều tra bất cứ gian lận, hoạt động bất hợp pháp, hành vi sai trái hoặc thiếu sót liên quan đến việc sử dụng dịch vụ trong khuôn khổ Chương Trình hay bất kỳ hoạt động nào khác phát sinh từ mối quan hệ giữa VinID và KHTT trong khuôn khổ Chương Trình;

ix) Lưu trữ, quản lý, dự phòng cho việc phục hồi sự cố hay cho các mục đích tương tự khác;

x) Tuân thủ các quy định của pháp luật, yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền bao gồm nhưng không giới hạn nghĩa vụ công bố thông tin, báo cáo theo quy định pháp luật về khuyến mại, lưu trữ hồ sơ, kiểm toán;

xi) Các mục đích hợp pháp khác phù hợp với mục tiêu của Chương Trình (nếu có).

b) Đối với các mục đích sử dụng Thông Tin Khách Hàng không được đề cập ở trên, VinID sẽ thông báo cho KHTT về việc VinID sử dụng Thông Tin Khách Hàng trước khi sử dụng, ngoại trừ các trường hợp được pháp luật cho phép.

5) Chia sẻ Thông Tin Khách Hàng

VinID không cung cấp, chia sẻ Thông Tin Khách Hàng cho bất kỳ bên thứ ba mà không có được sự đồng ý của KHTT trừ trường hợp sau:

i) Thực hiện theo yêu cầu của các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, hoặc theo quy định của pháp luật;

ii) VinID có thể cung cấp, chia sẻ Thông Tin Khách Hàng cho các mục đích sau:

(1) Trao đổi, cung cấp, chia sẻ Thông Tin Khách Hàng với các công ty khác trong Tập Đoàn Vingroup và các đối tác có ký kết thỏa thuận liên kết chăm sóc khách hàng với VinID (“Đối Tác”). Việc chia sẻ này giúp VinID phải phù hợp với mục tiêu của Chương Trình. Trong trường hợp các Đối Tác được cấp quyền truy cập Thông Tin Khách Hàng, họ sẽ phải tuân thủ nghiêm ngặt các quy định được mô tả trong Chính Sách này.

(2) Trao đổi, cung cấp, chia sẻ Thông Tin Khách Hàng các bên thứ 3 là đối tác, đại lý của VinID: VinID có thể chuyển Thông Tin Khách Hàng cho các đại lý và nhà thầu phụ để triển khai các công việc, dịch vụ phù hợp với mục đích Sử Dụng. VinID cũng có thể trao đổi Thông Tin Khách Hàng với bên thứ ba cho mục đích chống gian lận và giảm rủi ro tín dụng.

(3) Trao đổi, cung cấp, chia sẻ Thông Tin Khách Hàng với những đơn vị kinh doanh khác mà VinID có kế hoạch sáp nhập hoặc mua lại. Trong trường hợp này, VinID sẽ yêu cầu những đơn vị đó tuân thủ nghiêm ngặt theo Chính Sách này.

6) Đối với các KHTT đã đóng tài khoản hoặc dừng sử dụng tiện ích, dịch vụ trong khuôn khổ Chương Trình, VinID có thể tiếp tục các quyền của mình theo Chính Sách này và quy định của pháp luật.

7) Liên hệ, giải đáp thắc mắc

Bất kỳ khi nào KHTT cần hỗ trợ, hãy gọi đến số hotline của Thẻ VinID 19006959 hoặc gửi email đến địa chỉ: [email protected]