Hiệu lực ngày 07/7/2023

BẰNG VIỆC SỬ DỤNG TÍNH NĂNG NHÓM TRÊN VÍ ĐIỆN TỬ VINID PAY, NGƯỜI SỬ DỤNG ĐÃ ĐỌC, HIỂU RÕ VÀ ĐỒNG Ý VỚI ĐIỀU KHOẢN ĐIỀU KIỆN NÀY (“ĐIỀU KIỆN CHUNG NHÓM”).

Điều 1. Định nghĩa

Các thuật ngữ được viết hoa trong Điều Kiện Chung Nhóm này có nghĩa như dưới đây hoặc như được định nghĩa trong Các Điều khoản chung về sử dụng Ví điện tử VinID Pay (“Các Điều Khoản Chung”) được đăng tải trên giao diện ví điện tử và/hoặc trang thông tin điện tử có địa chỉ www.vinid.net.

1.1. Nhóm có nghĩa là một số Người Sử Dụng cùng xác lập một thỏa thuận chung và sử dụng tính năng “nhóm” trên Ví Điện Tử như một công cụ tương tác để thực hiện thỏa thuận chung đó.

1.2. Tài Khoản Nhóm có nghĩa là tài khoản chứa tiền do các Thành Viên góp từ Tài Khoản Ví của mình và có thể được sử dụng để thực hiện thanh toán các dịch vụ do VinID Pay cung cấp trên Ví Điện Tử hoặc rút tiền về ví cá nhân của thành viên trong nhóm đó.

1.3. Thành Viên có nghĩa là Người Sử Dụng trong Nhóm, bao gồm Trưởng Nhóm, Thủ Quỹ, Thành Viên Thường hoặc các tư cách khác tùy từng thời điểm.

1.4. Trưởng Nhóm có nghĩa là tư cách được trao cho Thành Viên khởi tạo Nhóm trên VinID Pay hoặc được Trưởng Nhóm cũ nhường quyền trưởng nhóm.

1.5. Thủ Quỹ có nghĩa là Thành Viên được Trưởng Nhóm gán quyền Thủ Quỹ trong Nhóm.

1.6. Thành Viên Thường có nghĩa là các Thành Viên không được gán quyền đặc biệt trong Nhóm (bao gồm quyền Thủ Quỹ, quyền trưởng nhóm hoặc các quyền ngoài quyền cơ bản khác)

 Điều 2. Sử dụng tính năng Nhóm

2.1. Mỗi Người Sử Dụng, khi đáp ứng các điều kiện (nếu có, tùy từng thời điểm) của VinID Pay, đều có thể tạo Nhóm và được gắn mặc định tư cách Trưởng Nhóm của Nhóm do Người Sử Dụng đó tạo.

2.2. Số dư tối đa của số tiền trên tài khoản Nhóm tại mọi thời điểm không vượt quá 50.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Năm mươi triệu Việt Nam Đồng), trừ khi được VinID Pay quy định khác đi.

2.3. Gia nhập Nhóm:

 1. Số lượng Thành Viên tối đa của một Nhóm là ba mươi (30). VinID Pay bảo lưu quyền quy định giới hạn số lượng Thành Viên của Nhóm nhằm mục đích tối ưu hóa hoạt động của Ví Điện Tử hoặc phòng ngừa rủi ro gian lận, phòng chống rửa tiền hoặc các hành vi vi phạm pháp luật khác.
 2. Thành Viên được thêm các Thành Viên khác vào Nhóm bằng số điện thoại hoặc bằng mã nhóm (sau khi được Trưởng Nhóm chấp nhận, trong mọi thời điểm hoạt động của Nhóm).

2.4. Cấp quyền trong Nhóm:

 1. Trưởng Nhóm được toàn quyền chủ động gán và tước tư cách Thủ Quỹ cho các Thành Viên phù hợp với thỏa thuận giữa các bên. Các Thành Viên không được gán tư cách đặc biệt, mặc định sẽ là Thành Viên Thường.
 2. Phụ thuộc vào tư cách của mỗi Thành Viên trong Nhóm, quyền liên quan đến Tài Khoản Nhóm được phân bổ theo nguyên tắc sau:
Hành viTrưởng NhómThủ QuỹThành Viên Thường
Góp quỹXXX
Rút quỹXX
Thanh toánXX
Xem lịch sử giao dịchXXX

Ghi chú: dấu “X” thể hiện việc mỗi Thành Viên được quyền thực hiện các hành vi tương ứng.

Không phụ thuộc vào các quy định trên đây, các Thành Viên vẫn có thể bị giới hạn quyền thực hiện các hành vi trên phụ thuộc vào chính sách phân loại Tài Khoản Ví của VinID Pay được công bố tại từng thời điểm.

2.5. Duy trì Nhóm:

 1. Tại mọi thời điểm, Tài Khoản Ví của Trưởng Nhóm phải duy trì đủ điều kiện hoạt động theo các quy định pháp luật và quy định của VinID Pay. Việc Tài Khoản Ví của Trưởng Nhóm bị tạm khóa hoặc đóng có thể sẽ dẫn đến việc Tài Khoản Nhóm bị tạm khóa hoặc đóng tương đương.
 2. Trong trường hợp Tài Khoản Nhóm bị khóa, việc xử lý số dư sẽ được xử lý tương tự xử lý số dư trên Tài Khoản Ví của Trưởng Nhóm.

2.6. Rời khỏi Nhóm và xóa Nhóm:

 1. Mỗi Thành Viên cũng có thể tự rời Nhóm, Thủ Quỹ được quyền xóa bất kỳ Thành Viên nào ra khỏi Nhóm ngoại trừ Trưởng nhóm; và Trưởng Nhóm được quyền xóa bất kỳ Thành Viên nào ra khỏi Nhóm, bất kể thỏa thuận của các Thành Viên như thế nào.
 2. Trưởng Nhóm được quyền xóa Nhóm với điều kiện số dư trên Tài Khoản Nhóm bằng 0.

2.7. Thỏa thuận giữa các Thành Viên:

 1. Các Thành Viên tự chịu trách nhiệm thỏa thuận và thực hiện ràng buộc giữa các Thành Viên trong Nhóm cũng như việc giải quyết tranh chấp giữa các Thành Viên với nhau; đồng thời, miễn trừ cho VinID Pay mọi trách nhiệm liên quan và từ bỏ quyền khiếu nại, khiếu kiện VinID Pay về các vi phạm, tranh chấp, các hành vi gian lận, lừa đảo phát sinh từ hoặc liên quan tới việc quản lý và sử dụng Nhóm bởi các Thành Viên.
 2. Các Thành Viên hiểu và đồng ý việc Nhóm về bản chất do Trưởng Nhóm quản lý, phân phối và sở hữu và Trưởng Nhóm hiểu và đồng ý việc trao quyền Thủ Quỹ đồng nghĩa với việc ủy quyền, cấp quyền cho các Thủ Quỹ đó. Ủy quyền này có hiệu lực cho đến khi Thành Viên chấm dứt việc ủy quyền bằng các thao tác trên các tính năng tại các kênh tương tác.
 3. Các Thành viên trong nhóm có trách nhiệm tự theo dõi, đối chiếu số dư trên tài khoản Nhóm với lịch sử giao dịch được ghi nhận và thông báo ngay cho VinID Pay khi phát hiện sai sót, nhầm lẫn hay các giao dịch đáng ngờ. Để làm rõ, lịch sử giao dịch, thông báo số dư Tài Khoản Nhóm sẽ được hiển thị trên giao diện Ví Điện Tử theo thiết kế ứng dụng tùy từng thời điểm.
 4. Các Thành Viên bị cấm sử dụng tài khoản Nhóm để thực hiện các giao dịch cho các mục đích rửa tiền, tài trợ khủng bố, lừa đảo, gian lận và các hành vi vi phạm pháp luật, vi phạm chính sách của VinID Pay. Đây cũng được xem là một trong các hành vi bị cấm theo quy định tại Điều 4 Các Điều Khoản Chung.

Điều 3. Thỏa thuận khác

3.1. Thành Viên hiểu và đồng ý việc VinID Pay có quyền điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung hoặc lược bỏ bất cứ phần nào của Điều Kiện Chung Nhóm này (“Các Nội Dung Thay Đổi”) tại bất kì thời điểm nào theo toàn quyền quyết định của Vinid Pay; trừ khi được Vinid Pay quy định khác đi, Các Nội Dung Thay Đổi sẽ có hiệu lực tại thời điểm được thông báo cho Thành Viên trên giao diện Ví Điện Tử.

3.2. Các nội dung khác của Các Điều Khoản Chung đương nhiên có hiệu lực cùng với Điều Kiện Chung Nhóm này, trừ khi được quy định khác đi tại Điều Kiện Chung Nhóm. Việc bất kỳ điều khoản nào vô hiệu theo quy định pháp luật không làm ảnh hưởng tới hiệu lực của các điều khoản khác trong Điều Kiện Chung Nhóm và Các Điều Khoản Chung.