ĐIỀU KHOẢN – ĐIỀU KIỆN VỀ THU THẬP, XỬ LÝ THÔNG TIN, VÀ TẠO LẬP HỒ SƠ ĐIỆN TỬ

1. Phạm Vi Áp Dụng

1.1. Điều khoản – điều kiện về thu thập, xử lý thông tin, và tạo lập hồ sơ điện tử này (“Điều Khoản Điều Kiện”) được áp dụng đối với khách hàng sử dụng dịch vụ (“Dịch Vụ”) của Công Ty cung cấp trực tiệp hoặc gián tiếp thông qua các đối tác có quan hệ hợp pháp với Công Ty (“Đối Tác”).

1.2. “Công Ty” hoặc “Chúng Tôi” là Công ty cổ phần One Mount Consumer, các công ty thành viên, công ty liên kết, công ty trong nhóm công ty của Công ty cổ phần One Mount Group và là đơn vị cung cấp dịch vụ xử lý thông tin và tạo lập hồ sơ hiện tử khách hàng thông qua Kênh OMC.

1.3. “Khách Hàng” tại Điều Khoản và Điều Kiện này là cá nhân từ đủ 15 tuổi có năng lực hành vi dân sự đầy đủ theo quy định của pháp luật.

1.4. “Kênh OMC” là ứng dụng VinID, website vinid.net , các trang mạng xã hội hay các kênh tiếp cận khác tương tự, các ứng dụng, nền tảng khác được phát triển, sử dụng tại từng thời điểm thuộc sở hữu của Công Ty

1.5. “Thông Tin Khách Hàng” là bất kỳ thông tin, dữ liệu nào có thể được sử dụng để nhận dạng Khách Hàng hoặc dựa vào đó mà Khách Hàng được xác định, chẳng hạn như: họ và tên; ngày, tháng, năm sinh; quốc tịch; số điện thoại; số căn cước công dân hoặc số chứng minh nhân dân hoặc số hộ chiếu còn thời hạn, ngày cấp, nơi cấp; số hộ chiếu còn thời hạn, ngày cấp, nơi cấp, thị thực nhập cảnh; hình ảnh; chi tiết thẻ thanh toán và ngân hàng; địa chỉ email; tình trạng hôn nhân; hoặc một số thông tin về bản chất mang tính nhạy cảm như chủng tộc, sức khỏe, niềm tin tôn giáo, quan điểm chính trị và dữ liệu sinh trắc học có thể được OMC thu thập khi cần thiết.

1.6. Bằng việc truy cập và đăng ký thông tin khi sử dụng Dịch Vụ, Khách Hàng thừa nhận đã đọc, hiểu và đồng ý với Điều Khoản và Điều Kiện này và các cập nhật tùy từng thời điểm.

2. Thu thập Thông Tin Khách Hàng

2.1. Khách Hàng đồng ý cho Công Ty thực hiện các nội dung sau:

  1. thu thập Thông Tin Khách Hàng trực tiếp hoặc gián tiếp, từ Khách Hàng hoặc từ các nguồn hợp pháp khác;
  2. thực hiện xử lý, đánh giá, so sánh, đối chiếu bằng các công nghệ kỹ thuật với Thông Tin Khách Hàng;
  3. khởi tạo hồ sơ khách hàng với tính minh bạch và độ chính xác cao (“Hồ Sơ Khách Hàng ”); và
  4. lưu trữ, duy trì và cập nhật các dữ liệu về Thông Tin Khách Hàng; cập nhật và những thông tin phát sinh từ việc Khách Hàng tiếp cận và sử dụng Dịch Vụ của Công Ty.

2.2. Tất cả các Thông Tin Khách Hàng và Hồ Sơ Khách Hàng sẽ được bảo vệ và được sử dụng theo quy định tại Chính sách bảo mật và chia sẻ thông tin (“Chính Sách Bảo Mật”) được công bố công khai trên Trang Web và cập nhật tùy từng thời điểm.

2.3. Khách Hàng có trách nhiệm đảm bảo những thông tin Khách Hàng cung cấp là đầy đủ, chính xác và luôn cập nhật thông tin nhằm đảm bảo quyền lợi của Khách Hàng theo quy định của việc sử dụng dịch vụ tương ứng. Công Ty không chịu trách nhiệm trong trường hợp Khách Hàng cung cấp không chính xác hoặc không đầy đủ theo quy định của Dịch Vụ. Khách Hàng cũng bảo đảm và cam kết rằng các thông tin mà Khách Hàng cung cấp cho OMC sẽ không nằm trong bất cứ loại thông tin nào sau đây: (i) bí mật nhà nước, (ii) bí mật kinh doanh; và (iii) bất cứ thông tin nào khác mà Khách Hàng không được phép cung cấp theo quy định của pháp luật hoặc thỏa thuận bảo mật.

2.4. Trường hợp Thông Tin Khách Hàng liên quan đến Hồ Sơ Khách Hàng có thay đổi so với thông tin đã cung cấp, Khách Hàng có nghĩa vụ cập nhật kịp thời thông tin thay đổi qua Kênh OMC, tổng đài, quầy dịch vụ/chăm sóc khách hàng, để tránh việc sử dụng các Dịch Vụ của Công Ty và/hoặc Đối Tác trái quy định của Công Ty/Đối Tác, hoặc trái với quy định của pháp luật. Công Ty không chịu trách nhiệm đối với các sai sót, mất mát và các thiệt hại phát sinh từ hoặc liên quan đến Khách Hàng do thông tin không được cập nhật kịp thời theo quy định tại Điều Khoản và Điều Kiện này.

2.5. Mọi thông báo/khiếu nại của Khách Hàng đến Công Ty phải được thực hiện thông qua Tổng Đài, email của Chương Trình hoặc tại các quầy DVKH của Công Ty.

3. Xây dựng Hồ Sơ Khách Hàng

3.1. Công Ty sử dụng các biện pháp kỹ thuật, công nghệ với tính minh bạch và độ chính xác cao để vận hành, cung cấp và cải thiện Dịch Vụ, cho các mục đích sử dụng của Chúng Tôi (“Mục Đích”), bao gồm:

   1. Xác thực thông tin của Khách Hàng và tạo lập Hồ Sơ Khách Hàng khi tiếp cận, đăng ký, và sử dụng các Dịch Vụ của Công Ty và Đối Tác; tăng trải nghiệm của Khách Hàng; rút ngắn thời gian Khách Hàng thực hiện các thủ tục để tạo lập Hồ Sơ Khách Hàng.
   2. Cung cấp, cá nhân hóa, duy trì và cải thiện các sản phẩm, Dịch Vụ.
   3. Phát hiện, phòng ngừa, ngăn chặn gian lận và lạm dụng, rủi ro tín dụng.
   4. Các mục đích hợp pháp khác phù hợp với mục tiêu của Dịch Vụ (nếu có)

3.2 Khách Hàng đồng ý cho Công Ty/Đối Tác xây dựng, sử dụng các Hồ Sơ Khách Hàng này cho các mục đích tiếp cận và sử dụng các Dịch Vụ của Công Ty và/hoặc Đối Tác, bao gồm nhưng không giới hạn: thực hiện giao dịch, đăng ký mở tài khoản, đăng nhập, tương tác với các Kênh OMC; (ii) để thực hiện giao dịch, đăng ký mở tài khoản, đăng nhập, tương tác với các kênh đối tác (bao gồm nhưng không giới hạn: ứng dụng di động, website và hội nhóm trên các trang mạng xã hội (như facebook, Instagram, Twitter, …) thuộc sở hữu của Đối Tác, và sử dụng dịch vụ khác của Đối Tác. Để làm rõ, lập Hồ Sơ Khách Hàng được khởi tạo một lần, nhưng sẽ được sử dụng nhiều lần khi Khách Hàng tiếp cận và sử dụng Dịch Vụ.

4. Sử dụng Hồ Sơ Khách Hàng

4.1. Thông Tin Khách Hàng và Hồ Sơ Khách Hàng là một phần quan trọng trong hoạt động của Chúng Tôi, và Chúng Tôi không bán Thông Tin Khách Hàng cho người khác. Chúng tôi chỉ chia sẻ Thông Tin Khách Hàng, trong phạm vi cần thiết, như được nêu dưới đây. Các bên được chia sẻ quyền truy cập Hồ Sơ Khách Hàng và phải cam kết tuân thủ nghiêm ngặt các quy định của pháp luật và các quy định liên quan tại Điều Khoản và Điều Kiện này, và Chính Sách Bảo Mật.

  1. Phù hợp với nhu cầu tiếp cận hàng hóa, dịch vụ của Khách Hàng theo các quy định của pháp luật, Điều Khoản và Điều Kiện này, và Chính Sách Bảo Mật, Công Ty có thể chia sẻ Hồ Sơ Khách Hàng, bao gồm dữ liệu gốc và dữ liệu đã phân tích, của Khách Hàng với các Đối Tác đó.
  2. Theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo các quy định pháp luật;
  3. Trong phạm vi cần thiết, như được nêu tại Chính Sách Bảo Mật; và
  4. Trong các trường hợp khác, Khách Hàng sẽ nhận được thông báo khi Hồ Sơ Khách Hàng của Khách Hàng có thể được chia sẻ với bên thứ ba và Khách Hàng sẽ có quyền không chấp thuận việc chia sẻ thông tin.

5. Điều Khoản Chung

5.1. Tùy thuộc điều kiện thực tế, Điều Khoản và Điều Kiện và các chính sách khác được công bố trên Trang Web có thể được sửa đổi/điều chỉnh/chấm dứt theo quyết định riêng của OMC hoặc theo yêu cầu của Đối Tác và sẽ được thông báo cho Khách Hàng trên các kênh cúa Công Ty.

5.2. Điều Khoản và Điều Kiện này và mọi vấn đề phát sinh sẽ được giải thích và điều chỉnh theo quy định của luật pháp Việt Nam. Mọi tranh chấp, khác biệt, khiếu nại phát sinh từ/hoặc liên quan đến nội dung của Điều Khoản và Điều Kiện này sẽ được giải quyết thông qua thương lượng trên tinh thần thiện chí trong vòng ba mươi (30) ngày. Nếu không thể giải quyết trong thời hạn ba mươi (30) ngày này, tranh chấp, khiếu nại trên có thể được giải quyết tại cơ quan tòa án có thẩm quyền.

5.3. Nếu bất kỳ nội dung nào của các Điều Khoản và Điều kiện này bị bất kỳ cơ quan có thẩm quyền xem là vô hiệu hoặc không thể thực hiện toàn bộ hoặc một phần, thì tính hiệu lực của các nội dung khác trong Điều Khoản và Điều kiện này sẽ không bị ảnh hưởng.