Hiệu lực ngày 07/7/2023

BẰNG VIỆC SỬ DỤNG TÍNH NĂNG THANH TOÁN TỰ ĐỘNG BẰNG VÍ ĐIỆN TỬ VINID PAY, NGƯỜI SỬ DỤNG ĐÃ ĐỌC, HIỂU RÕ VÀ ĐỒNG Ý VỚI ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN NÀY.

CÁC THUẬT NGỮ ĐƯỢC VIẾT HOA TRONG ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN NÀY TRỪ KHI ĐƯỢC ĐỊNH NGHĨA KHÁC SẼ CÓ NGHĨA NHƯ ĐƯỢC QUY ĐỊNH TRONG CÁC ĐIỀU KHOẢN CHUNG VỀ SỬ DỤNG VÍ ĐIỆN TỬ VINID PAY ĐƯỢC ĐĂNG TẢI TRÊN GIAO DIỆN VÍ ĐIỆN TỬ VÀ/HOẶC TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CÓ ĐỊA CHỈ WWW.VINID.NET

1. Tính năng thanh toán hóa đơn tự động bằng Ví điện tử VinID Pay (sau đây gọi tắt là “Tính Năng Thanh Toán Tự Động”) là một tiện ích thanh toán tự động cho phép Người Sử Dụng thanh toán các khoản thanh toán định kỳ với ĐVCNTT bằng Tài Khoản Ví. 

2. Sau khi Người Sử Dụng đăng ký thành công Tính Năng Thanh Toán Tự Động cho hóa đơn cần thanh toán định kỳ (“Hóa Đơn Định Kỳ”), Người Sử Dụng đồng ý:

  1. Ủy quyền toàn bộ và không hủy ngang cho VinID Pay thực hiện ghi nợ tự động Tài Khoản Ví vào ngày đến hạn thanh toán các Hóa Đơn Định Kỳ cho ĐVCNTT. Ủy quyền này có hiệu lực cho đến khi Người Sử Dụng chấm dứt việc ủy quyền bằng các thao tác trên các tính năng tại các kênh tương tác;
  2. Đảm bảo số dư Tài Khoản Ví luôn cao hơn hoặc bằng giá trị khoản thanh toán của Hóa Đơn Định Kỳ;
  3. Đảm bảo Tài Khoản Ví còn hoạt động bình thường tại thời điểm trích nợ tự động.

3. Trong trường hợp Tài Khoản Ví của Người Sử Dụng không đáp ứng điều kiện như đã đề cập tại mục 2 trên đây, VinID Pay có quyền:

  1. Từ chối bất kỳ giao dịch thanh toán tự động cho Hóa Đơn Định Kỳ nào mà không có nghĩa vụ phải thông báo cho Người Sử Dụng;
  2. Hủy đăng ký Tính Năng Thanh Toán Tự Động mà Người Sử Dụng đã đăng ký.

VinID Pay sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ thiệt hại nào mà Người Sử Dụng phải gánh chịu phát sinh từ việc giao dịch thanh toán tự động cho Hóa Đơn Định Kỳ của Người Sử Dụng bị từ chối và/hoặc Tính Năng Thanh Toán Tự Động đã bị hủy đăng ký.

4. Hủy đăng ký/Hủy bỏ Tính Năng Thanh Toán Tự Động:

4.1. Tính Năng Thanh Toán Tự Động có thể bị hủy đăng ký nếu:

  1. Người Sử Dụng hủy đăng ký Tính Năng Thanh Toán Tự Động trên Ứng Dụng VinID tại bất cứ thời điểm nào bằng cách sử dụng chức năng hủy đăng ký hoặc xóa Mã khách hàng đã được lưu trên ứng dụng VinID. Người Sử Dụng hoàn toàn chịu trách nhiệm về nghĩa vụ thanh toán đối với ĐVCNTT sau khi hủy đăng ký Tính Năng Thanh Toán Tự Động; hoặc 
  2. Theo quyết định của VinID Pay như được quy định tại mục 3 trên đây.

4.2. Tính Năng Thanh Toán Tự Động cho Hóa Đơn Định Kỳ của ĐVCNTT có thể bị hủy bỏ bởi chính VinID Pay trong trường hợp hợp đồng, thỏa thuận giữa VinID Pay và ĐVCNTT/đối tác chấm dứt. Người Sử Dụng sẽ nhận được thông báo của VinID Pay thông qua Ứng Dụng VinID về việc hủy bỏ Tính Năng Thanh Toán Tự Động trong trường hợp này và Người Sử Dụng đồng ý sẽ thực hiện nghĩa vụ thanh toán đối với ĐVCNTT theo các phương thức khác ngoài Ví Điện Tử của VinID Pay. 

5. VinID Pay có toàn quyền sửa đổi và bổ sung Điều Khoản Và Điều Kiện Tính Năng Thanh Toán Hóa Đơn Tự Động Bằng Ví Điện Tử VinID Pay này tại từng thời điểm tùy theo quyết định của VinID Pay. Việc Người Sử Dụng tiếp tục sử dụng dịch vụ ví điện tử được hiểu là Người Sử Dụng đồng ý với các sửa đổi, bổ sung đó của VinID Pay.