ĐIỀU KIỆN VÀ ĐIỀU KHOẢN GIAO DỊCH
(Áp dụng với tính năng giao hàng và các dịch vụ hỗ trợ)

Chào mừng quý khách đến với tính năng giao hàng và các dịch vụ hỗ trợ trên Ứng Dụng VinID, được phát triển bởi Công Ty Cổ Phần One Mount Consumer (tên cũ là Công Ty Cổ Phần OneID) (“Công Ty”), tính năng kết nối Quý khách hàng (“Khách Hàng”) với các đối tác thực hiện công việc giao hàng và/hoặc hỗ trợ mua hàng hóa giúp cho Khách Hàng (“Đối Tác”) tại một số nhà cung cấp trên phạm vi, địa bàn áp dụng (“Tính Năng”).
Xin vui lòng đọc kỹ Điều khoản và điều kiện giao dịch này (sau đây gọi là “Điều Khoản Và Điều Kiện”) trước khi sử dụng tính năng (“Ứng Dụng”).

1. Phạm vi áp dụng

1.1. Điều Khoản và Điều Kiện được áp dụng đối với Khách hàng là chủ Tài Khoản VinID như được ghi nhận tại Điều kiện – Điều khoản VinID – Chương trình chăm sóc khách hàng thân thiết của Tập đoàn Vingroup và sử dụng Dịch Vụ để hỗ trợ khách hàng giao hàng hóa/mua hàng (“Hàng Hóa”) hóa tại một số cửa hàng, địa điểm kinh doanh nhất định (“Cửa Hàng”).
1.2. Tùy từng trường hợp cụ thể, Khách Hàng tại bản Điều Khoản Và Điều Kiện này có thể là người gửi (“Người Gửi”) hoặc người nhờ mua hộ/người nhận (“Người Nhận”).
1.3. Phạm vi cung cấp dịch vụ: theo phạm vi giao hàng tại Điều 4 của Điều Khoản Và Điều Kiện này. Công Ty bảo lưu quyền thu hẹp, mở rộng, thay đổi phạm vi hoạt động, danh sách Cửa Hàng tham gia theo quyết định của mình tại từng thời điểm.

2. Xác lập đơn hàng thông qua Tính Năng

2.1. Quy trình đặt hàng được thực hiện như sau:
Bước 1: Khách Hàng lựa chọn địa điểm của Người Gửi/Cửa Hàng và Người Nhận trên Ứng Dụng hoặc (ii) tại các gian hàng của các Cửa Hàng, Khách Hàng tham khảo thông tin Hàng Hóa hiển thị trên Tính Năng trên Ứng Dụng VinID và lựa chọn Hàng Hóa mà mình có nhu cầu mua hộ vào đơn hàng (“Đơn Hàng”).
Bước 2: Khách Hàng kiểm tra và xác nhận thông tin Đơn Hàng.
Bước 3: Khách Hàng tiến hành xác nhận để Đối Tác đến nhận Hàng Hóa hoặc mua Hàng Hóa tương ứng với thông tin Đơn Hàng và thanh toán tiền Phí Dịch Vụ theo phương thức quy định tại Điều Kiện Và Điều Khoản này.
Khi Khách Hàng nhấn (click) vào ô “Xác nhận đơn hàng” để tiến hành thanh toán có nghĩa là (i) Khách Hàng xác nhận đã rà soát thông tin Đơn Hàng; và (ii) Khách Hàng đồng ý là Điều Khoản Và Điều Kiện này sẽ được áp dụng cho Giao Dịch của Khách Hàng. Đối với các hình thức thanh toán trực tuyến trên Ứng Dụng, Khách Hàng cần thanh toán trước khi Công Ty/Đối Tác xác nhận và tiến hành cung cấp dịch vụ cho Khách Hàng.
Bước 4: Đối Tác thực hiện việc nhận Hàng Hóa tại địa chỉ của Người Gửi/mua Hàng Hóa tại Cửa Hàng theo thông tin Đơn Hàng và/hoặc trao đổi trực tiếp giữa Đối Tác và Khách Hàng.
Bước 5: Đối Tác giao Hàng Hóa cho Khách Hàng. Đối với dịch vụ mua hộ, Đối Tác đối trừ trực tiếp với Khách Hàng tiền thừa/thiếu giữa khoản tiền mà Khách Hàng đã chuyển tại Bước 3 và khoản tiền mà Đối Tác đã chi ra thực tế để mua Hàng Hóa trên Biên Lai. Đối với dịch vụ giao hàng, Công Ty/Đối Tác không hỗ trợ việc thu hộ tiền từ Người Nhận.
2.2. Mọi thông tin về Hàng Hóa được đưa ra trong Tính Năng, bao gồm nhưng không giới hạn ở thông tin mô tả, hình ảnh hiển thị, giá bán, thuế suất áp dụng, các ưu đãi, khuyến mại từ Cửa Hàng, số lượng hàng hóa chỉ mang tính chất tham khảo.
2.3. Mọi thông tin về Hàng Hóa đưa ra Tính Năng trong bất kỳ trường hợp nào không được hiểu là đề nghị giao kết hợp đồng của Cửa Hàng và/hoặc Công Ty và tới Khách Hàng, chúng tôi không đảm bảo về sự sẵn có của bất kỳ hoặc toàn bộ Hàng Hóa và/hoặc các yêu cầu chi tiết với mỗi Hàng Hóa trong Đơn Đặt Hàng tại Cửa Hàng. Trường hợp một phần và/hoặc toàn bộ Hàng Hóa trong Đơn Hàng không sẵn có, Đối Tác sẽ liên lạc với Khách Hàng để điều chỉnh/hủy Đơn Đặt Hàng.
2.4. Thông tin trên hóa đơn bán lẻ/hóa đơn thanh toán/biên lai/phiếu mua hàng hoặc tài liệu có giá trị tương đương từ Cửa Hàng (“Biên Lai”) được Đối Tác giao cho Khách Hàng là thông tin chính xác và cuối cùng và là căn cứ thanh toán tiền mua Hàng Hóa giữa các bên.
2.5. Công Ty, tùy theo quyết định của mình tại từng thời điểm có quyền áp dụng, sửa đổi, bổ sung các hạn chế về tổng giá trị Hàng Hóa được mua hộ dự kiến, giá trị Hàng Hóa được giao cho mỗi Đơn Hàng và hiển thị trên giao diện Tính Năng của Khách Hàng.

3. Thay đổi Đơn Hàng/hủy Đơn Hàng

3.1. Thay đổi và hủy bởi Công Ty/Đối Tác:

a. Công Ty và/hoặc Đối Tác, tùy theo đánh giá của mình, được quyền thay đổi và hủy một phần hoặc toàn bộ Đơn Hàng trong các trường hợp sau:
(i) Tổng giá trị Hàng Hóa tạm tính sau khi Khách Hàng xác nhận Đơn Hàng vượt quá hạn mức đặt hàng mua hộ tối đa/Đơn Hàng được hiển thị cho Khách Hàng trên giao diện Tính Năng tại từng thời điểm hoặc vượt quá giá trị hỗ trợ vận chuyển (không hỗ trợ mua hộ) tối đa 5.000.000 VNĐ (năm triệu đồng).
(ii) Một phần hoặc toàn bộ Hàng Hóa mà Khách Hàng đặt hàng không sẵn có tại Cửa Hàng và/hoặc giá của Hàng Hóa thay đổi tăng quá 100% giá trị Đơn Hàng; và/hoặc Cửa Hàng không hoạt động để bán Hàng Hóa vì bất cứ lý do nào.
(iii) Hàng Hóa thuộc danh mục hàng hóa cấm và/hoặc hạn chế lưu thông và hàng hóa không hỗ trợ như quy định tại Điều 7 dưới đây.
(iv) Công Ty và/hoặc Đối Tác nhận thấy kích thước Hàng Hóa trong Đơn Hàng vượt quá kích thước giao hàng tiêu chuẩn như dưới đây hoặc theo kích thước khác hiển thị trên Tính Năng tại từng thời điểm: Trọng lượng cả bao bì: tối đa 15 kg; kích thước mỗi cạnh: 50 x 40 x 50 (cm)
(v) Đầu cơ (được hiểu là Khách Hàng lợi dụng các chính sách của Cửa Hàng để đặt Hàng Hóa với số lượng lớn và/hoặc để mua đi bán lại, nhằm tìm kiếm lợi ích)
(vi) Dùng những sơ hở, lỗi hệ thống, những sai sót, nhầm lẫn dẫn đến sai lệch về thông tin Hàng Hóa (bao gồm nhưng không giới hạn về giá, về điều kiện giao, về trạng thái tồn, về vị trí, loại Hàng Hóa, về các điều kiện, ưu đãi đi kèm theo Hàng Hóa/Dịch Vụ) trong quá trình thực hiện giao dịch để mua hàng nhằm nhận được lợi ích cao hơn so với bình thường;
(vii) Khách Hàng vi phạm các quy định của chính sách khuyến mại của Công Ty và/hoặc Cửa Hàng,
(viii) Khách Hàng vi phạm các quy định của Điều Kiện Và Điều Khoản này và các quy định khác được áp dụng khi Khách Hàng sử dụng bất kỳ tính năng nào trên Ứng Dụng VinID.
(ix) Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật.

b. Trường hợp quy định tại điểm (i) (ii) (iii) và (iv) của Điều 3.1(a) trên đây, Đối Tác sẽ liên lạc với Khách Hàng để xác nhận việc tiếp tục thực hiện thay đổi hay hủy Đơn Hàng trước khi thanh toán cho Cửa Hàng, với điều kiện Cửa Hàng chưa chuẩn bị và xuất Hàng Hóa khỏi Cửa Hàng. Trường hợp hủy Đơn Hàng, Khách Hàng sẽ được hoàn lại tiền đã thanh toán theo quy định tại Điều Kiện và Điều Khoản này.

3.2. Thay đổi và hủy bởi Khách Hàng:

a. Sau khi nhấn “Xác nhận đơn hàng” theo quy trình nêu trên đây, Khách Hàng không thể hủy Đơn Hàng.
b. Trong một số trường hợp cần hủy Đơn Hàng, Khách Hàng liên hệ với đầu mối chăm sóc khách hàng của Công Ty để được hỗ trợ. Tùy thuộc vào trạng thái Đơn Hàng tại thời điểm Khách Hàng liên hệ, Công Ty có thể hỗ trợ hủy Đơn Hàng và hoàn tiền cho Khách Hàng. Khách Hàng hiểu rằng, trong một số trường hợp, Phí Dịch Vụ sẽ không được hoàn lại cho Khách Hàng. Trong mọi trường hợp, quyết định của Công Ty là quyết định cuối cùng.

4. Giao Hàng Hóa

4.1. Phạm vi cung cấp dịch vụ:

a. Cửa Hàng và địa điểm của Người Gửi, Người Nhận thuộc nội khu các khu đô thị Vinhomes thuộc Tập Đoàn Vingroup – Công Ty CP được áp dụng triển khai Tính Năng (“Vinhomes”). Các khu vực Vinhomes được áp dụng được thể hiện trên giao diện Tính Năng khi Khách Hàng sử dụng.
b. Trừ khi có thông báo khác tại từng thời điểm, Công Ty phục vụ giao hàng tận cửa cho các cư dân thuộc nội khu các khu đô thị Vinhomes áp dụng triển khai. Với các trường hợp địa chỉ giao hàng là tòa nhà văn phòng, khu thương mại, khu vực khác trong Vinhomes có hạn chế ra vào, Khách Hàng vui lòng nhận Hàng Hóa ở chân tòa nhà hoặc khu vực giới hạn.

4.2. Quy định về giao nhận:

a. Đối Tác sẽ liên lạc với Khách Hàng trước khi đến nhận Hàng Hóa đi giao và giao Hàng Hóa: các cuộc gọi được thực hiện tối đa 03 lần, trong vòng 5 phút.
b. Người Nhận có trách nhiệm nhận Hàng Hóa theo đúng Đơn Hàng đã đặt trên Ứng Dụng VinID được giao trong đúng thời gian và phương thức tại Điều Kiện Và Điều Khoản này. Người Nhận tại đây đồng ý rằng,:

(i) Trường hợp Hàng Hóa mua tại Cửa Hàng: Hàng Hóa đã mua từ Cửa Hàng là không thể hoàn lại, các Đối Tác không có trách nhiệm lưu trữ Hàng Hóa để giao lại cho Khách Hàng vào một khoảng thời gian khác. Do vậy, trường hợp Khách Hàng không thể nhận Hàng Hóa đã mua, Khách Hàng được xem như từ bỏ quyền sở hữu và mọi quyền có liên quan đến Hàng Hóa và Đối Tác có toàn quyền định đoạt Hàng Hóa đã mua và có quyền yêu cầu truy thu phần tiền mua Hàng Hóa còn thiếu từ Khách Hàng (nếu có).
(ii) Trường hợp Hàng Hóa được giao từ Người Gửi: Hàng Hóa sẽ được hoàn trả về cho Người Gửi, Người Gửi có trách nhiệm thanh toán phí trả hàng (“Phí Trả Hàng”). Mức Phí Trả Hàng (nếu có) được hiển thị trên giao diện Ứng Dụng của Khách Hàng. Trường hợp Người Gửi không thể nhận lại Hàng Hóa, Hàng Hóa sẽ được lưu tại kho của Công Ty tối đa 05 (năm) ngày để Người Gửi đến nhận trực tiếp; sau thời hạn trên, Hàng Hóa sẽ bị tiêu hủy.

c. Khi nhận Hàng Hóa, Người Nhận kiểm tra các Hàng Hóa được nhận so với Đơn Hàng đã đặt trên Ứng Dụng và/hoặc thỏa thuận với Đối Tác và thông tin trên Biên Lai.
d. Trường hợp số lượng và chủng loại Hàng Hóa không giống như nội dung đặt hàng và Biên Lai, Người Nhận liên hệ với tổng đài chăm sóc khách hàng của Công Ty để khiếu nại trong thời hạn tối đa không quá 03 (ba) giờ kể từ thời điểm Đối Tác giao hàng cho Người Nhận. Quá thời hạn nêu trên mà Người Nhận không có bất kỳ khiếu nại nào, Người Nhận được cho là đã xác nhận Đơn Hàng và không có bất kỳ yêu cầu, khiếu nại nào đối với số lượng và chủng loại Hàng Hóa được giao.

4.3. Quy định về thời gian nhận yêu cầu:

a. Hệ thống của Công Ty nhận yêu cầu cung cấp dịch vụ trong khoảng thời gian từ 9:00 đến 20:30 hàng ngày; đối với việc mua hộ Hàng Hóa tại Cửa Hàng, thời gian phục vụ có thể bắt đầu muộn hơn và/hoặc kết thúc sớm hơn tùy vào thời gian làm việc thực tế của từng Cửa Hàng (“Thời Gian Hoạt Động”).
b. Thời gian giao hàng dự kiến: 60 phút kể từ thời điểm Khách Hàng xác nhận Đơn Hàng trên Ứng Dụng VinID hoặc thời điểm bắt đầu của Thời Gian Hoạt Động, tùy thời điểm nào đến sau. Các Đơn Hàng được đặt ngoài Thời Gian Hoạt Động sẽ được giao tới Khách Hàng trong ngày tiếp theo.

5. Phí Dịch Vụ

5.1. Khách Hàng đồng ý trả cho Công Ty khoản phí để kết nối Khách Hàng và Đối Tác thực hiện cung cấp Dịch Vụ (“Phí Dịch Vụ”) như được hiển thị trên Đơn Hàng trước khi Khách Hàng xác nhận Đơn Hàng tại từng thời điểm.
5.2. Tùy theo mức độ đáp ứng của hệ thống của Công Ty tại từng thời điểm, Phí Dịch Vụ được xác định dựa trên số lượng Cửa Hàng cần đến mua trên mỗi Đơn Hàng, số lượng địa điểm giao hàng và được hiển thị trực tiếp trên từng Đơn Hàng.
5.3. Khách Hàng có thể chủ động thưởng thêm cho Đối Tác nếu Khách Hàng hài lòng về chất lượng công việc mà Đối Tác hoàn thành bằng việc trực tiếp/hoặc thông qua hệ thống của Công Ty được cung cấp tại từng thời điểm để gửi phần thưởng tăng thêm cho Đối Tác.
5.4. Mặc dù vậy, Đối Tác sẽ không được đòi và/hoặc ép buộc Khách Hàng phải tăng thêm khoản thưởng nào, trường hợp Đối Tác có thái độ đòi và/hoặc ép buộc Khách Hàng, vui lòng liên hệ tổng đài Chăm sóc khách hàng để được hỗ trợ.

6. Chính sách thanh toán và hoàn tiền

6.1. Thanh toán khi tạo lập Đơn Hàng:

a. Việc thanh toán cho Đơn Hàng được thực hiện trên Tính năng được áp dụng với hình thức thanh toán như sau:
(i) Ví điện tử VinID Pay (“Ví Điện Tử”);
(ii) Thẻ nội địa: Thẻ ATM do các ngân hàng trong nước phát hành và có kết nối với cổng thanh toán được tích hợp trên Ứng dụng VinID;
(iii) Thẻ quốc tế: Thẻ Visa, MasterCard, JCB, American Express do các ngân hàng trong nước và nước ngoài phát hành, có kết nối cổng thanh toán được tích hợp trên Ứng dụng VinID;
(iv) Điểm VinID; E-voucher.
* Quy định đối với Điểm VinID và E-voucher chỉ áp dụng cho các đơn vị được phép tiêu điểm VinID hoặc được phép áp dụng E-voucher theo chính sách của Công Ty tại từng thời điểm.
b. Phương thức thanh toán khả dụng cụ thể đối với từng loại dịch vụ, hàng hóa được áp dụng theo chính sách và hệ thống của Công Ty tại từng thời điểm.

6.2. Chuyển tiền thừa/thiếu cho Đối Tác khi nhận hàng: theo phương thức mà Khách Hàng và Đối Tác thỏa thuận. Mặc dù vậy, Công Ty khuyến khích việc thanh toán tiền thừa/thiếu giữa Khách Hàng và Đối Tác thông qua Ví Điện Tử VinID Pay để thuận tiện cho việc tra soát khiếu nại phát sinh (nếu có) và hưởng các ưu đãi của Công Ty và VinID Pay tại từng thời điểm.

6.3. Hoàn tiền trong trường hợp hủy Đơn Hàng: Trường hợp Đơn Hàng của Khách Hàng được ghi nhận “Hủy” hợp lệ trên hệ thống của Công Ty và thuộc trường hợp được hoàn tiền, khoản tiền hoàn sẽ được hoàn lại theo nguyên tắc dưới đây:

Trường hợpHình thức thanh toánHình thức hoàn trảThời gian

(ngày làm việc)

Đã hoàn thành thanh toánĐiểm VinIDĐiểm VinID01 ngày
Ví Điện TửVí điện tử VinID Pay03 ngày
Thẻ nội địaThẻ nội địa03 – 05 ngày
Thẻ quốc tếThẻ quốc tế07 ngày
E-voucherTheo chính sách của Công Ty tại từng thời điểm07 ngày
Tiền mặtTùy theo thỏa thuận giữa Khách Hàng và Nhà Cung Cấp*Tùy theo thỏa thuận giữa Khách Hàng và Nhà Cung Cấp
Khi thanh toán lỗiVí Điện TửVí điện tử03 ngày
Thẻ nội địaThẻ nội địa03 – 07 ngày
Thẻ quốc tếThẻ quốc tế05 – 11 ngày

 

a. Nguyên tắc làm tròn khi hoàn điểm trong trường hợp số tiền lẻ dưới 1.000 đồng:
(i) Từ 500 đồng: sẽ làm tròn lên thành 1 điểm
(ii) Dưới 500 đồng: sẽ làm tròn xuống thành 0 điểm
b. Số tiền Khách Hàng được hoàn sẽ không lớn hơn số tiền mà Khách Hàng đã thanh toán (không bao gồm giá trị E-voucher).

7. Danh mục hàng hóa hạn chế lưu thông và hàng hóa không hỗ trợ

7.1. Danh mục hàng hóa hạn chế lưu thông

a. Pháo các loại; vật liệu nổ và tiền chất thuốc nổ; vật hoặc chất dễ nổ, dễ cháy và hóa chất độc hại hoặc làm mất vệ sinh, gây ô nhiễm môi trường
b. Vũ khí quân dụng, súng săn, vũ khí thô sơ, vũ khí thể thao, công cụ hỗ trợ và vũ khí khác có tính năng, tác dụng tương tự; dụng, trang thiết bị, kỹ thuật, khí tài, phương tiện chuyên dùng quân sự, công an; linh kiện, bộ phận, phụ tùng, vật tư và trang thiết bị đặc chủng, công nghệ chuyên dùng chế tạo chúng;
c. Thuốc gây nghiện, thuốc hướng tâm thần, tiền chất dùng làm thuốc và thuốc phóng xạ (bao gồm nguyên liệu, thuốc thành phẩm đơn chất và ở dạng phối hợp);
d. Các loại văn hóa phẩm thuộc diện cấm phổ biến và lưu hành hoặc đã có quyết định đình chỉ phổ biến và lưu hành tại Việt Nam; các loại văn hóa phẩm đồi trụy, phản động, mê tín dị đoan hoặc có hại tới giáo dục thẩm mỹ, nhân cách; ấn phẩm, tài liệu nhằm phá hoại trật tự công cộng chống lại Nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
e. Các thiết bị gây nhiễu, phá sóng thông tin di động các loại thiết bị gây nhiễu máy đo tốc độ phương tiện giao thông;
f. Máy, thiết bị trò chơi điện tử có cài đặt chương trình trò chơi điện từ có thưởng và bàn, thiết bị trò chơi chuyên dùng casino;
g. Động vật, thực vật hoang dã quý hiếm và giống vật nuôi cây trồng quý hiếm (bao gồm cả vật sống và các bộ phận của chúng đã được chế biến) thuộc danh mục điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên quy định và theo quy định của pháp luật hiện hành;
h. Khoáng sản đặc biệt, độc hại; hàng hóa có chứa chất phóng xạ, thiết bị bức xạ hoặc nguồn phóng xạ; phế liệu nhập khẩu gây ô nhiễm môi trường;
i. Các loại thuốc chữa bệnh cho người, các loại vắc xin, sinh phẩm y tế, mỹ phẩm, các loại trang thiết bị y tế chưa được phép sử dụng tại Việt Nam hóa chất và chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn trong lĩnh vực gia dụng và y tế chưa được phép sử dụng tại Việt Nam;
j. Tiền Việt Nam, tiền nước ngoài và các giấy tờ có giá trị như tiền; Các loại kim khí quý (vàng, bạc, bạch kim…), các loại đá quý hay các sản phẩm khác được chế biến từ kim khí quý, đá quý;
k. Nguyên liệu thuốc lá, sản phẩm thuốc lá (kể cả thuốc lá điện tử), giấy vấn điếu thuốc lá; máy móc, thiết bị chuyên ngành sản xuất thuốc lá và phụ tùng thay thế. Thuốc lá điếu, xì gà và các dạng thuốc lá thành phẩm khác nhập lậu;
l. Di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia thuộc sở hữu Nhà nước, sở hữu của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị xã hội. Di vật, cổ vật không thuộc sở hữu nhà nước, sở hữu của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội;
m. Các vật phẩm, hàng hóa khác mà pháp luật của Việt Nam quy định cấm lưu thông, xuất khẩu, nhập khẩu, cấm vận chuyển, không được lưu hành, sử dụng theo quy định của pháp luật Việt Nam, điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên tại từng thời điểm.

7.2. Danh mục hàng hóa Công Ty không hỗ trợ giao

a. Sinh vật sống;
b. Xăng, dầu, chất đốt các loại;
c. Thực phẩm có yêu cầu bảo quản, vận chuyển đặc biệt;
d. Phim, băng, đĩa hình (bao gồm cả hoạt động in, sao chép);
e. Mực in, ô tô, xe máy, sơn, một số loại bột hóa chất và bột các loại, hương liệu, một số mặt hàng có từ trường…;
f. Vật phẩm trang trí có hình dáng vũ khí: Bật lửa hình lựu đạn, viên đạn, bật lửa hình khẩu súng, móc khóa hình viên đạn, móc khóa có dao, Súng bắn dây;
g. Đồ chơi nguy hiểm, đồ chơi có hại tới giáo dục nhân cách và sức khỏe của trẻ em hoặc tới an ninh, trật tự, an toàn xã hội (bao gồm cả các chương trình trò chơi điện tử). Ví dụ: súng hơi, súng lò xo…;
h. Rượu các loại;
i. Các loại hàng hóa khác theo quyết định của Công Ty tại từng thời điểm.

8. Giới hạn và miễn trừ trách nhiệm

8.1. Công Ty, trong phạm vi dịch vụ này, chỉ là nhà cung cấp giải pháp công nghệ kết nối Khách Hàng và Đối Tác để hỗ trợ Khách Hàng mua Hàng Hóa theo ủy quyền của Khách Hàng, Công Ty và Đối Tác không phải là bên bán hàng hay nhà cung cấp dịch vụ vận tải, giao vận theo quy định pháp luật.
8.2. Trong giới hạn tối đa pháp luật cho phép, Công Ty không đảm bảo, cam đoan hoặc chịu bất kỳ trách nhiệm nào đối với: (a) việc phù hợp mục đích, sự tồn tại, tính sẵn có, chất lượng, giá cả, độ an toàn hoặc tính pháp lý của các Hàng Hóa được đăng tải trên Tính Năng; (b) khả năng Cửa Hàng đóng, nghỉ, tạm nghỉ đột xuất hoặc từ chối và không có khả năng cung cấp Hàng Hóa vì bất kỳ lý do gì; (c) mức độ khả dụng và sẵn sàng của Đối Tác để cung cấp dịch vụ lập tức cho Khách Hàng; (d) Ứng Dụng VinID và bất kỳ tính năng, phần mềm, hệ thống nào có liên quan được cung cấp bởi Công Ty và/hoặc đối tác của Công Ty để tích hợp trên Ứng Dụng VinID sẽ được an toàn, không bị gián đoạn hoặc không có lỗi hoặc vận hành.
8.3. Trong các trường hợp này, Khách Hàng sẽ miễn trừ cho Công Ty, Đối Tác và các công ty liên kết, đối tác của Công Ty khỏi bất kỳ và mọi khiếu nại, yêu cầu và tổn thất phát sinh hoặc liên quan với bất kỳ tranh chấp nào phát sinh.
8.4. Trường hợp hàng hóa bị mất mát trong quá trình vận chuyển, mức bồi thường được quy định như dưới đây:
a. Đối với Hàng Hóa có đầy đủ hóa đơn, biên lai: 100% giá trị Hàng Hóa theo Đơn Hàng, tối đa không quá giá trị tối đa của Hàng Hóa mà Công Ty nhận giao như được quy định trên đây;
b. Đối với Hàng Hóa không có biên lai/hóa đơn: 4 lần mức Phí Dịch Vụ quy định tại Điều Kiện và Điều Khoản này.

9. Điểm thưởng, tích điểm và sử dụng điểm VinID

9.1. Quy định về tích lũy và quy đổi điểm thưởng được thực hiện theo chính sách cụ thể của Chương trình chăm sóc khách hàng thân thiết của Tập đoàn Vingroup và các chương trình khuyến mại áp dụng cho từng Cửa Hàng và/hoặc Hàng Hóa tại từng thời điểm.
9.2. Khách Hàng tại đây hiểu rằng chính sách này áp dụng khác nhau cho từng Cửa Hàng và không phải Hàng Hóa nào cung ứng trên Tính Năng đều được thưởng, tích và sử dụng điểm VinID để thanh toán.
9.3. Công Ty có quyền thu hồi một phần hoặc toàn bộ các điểm đã tích, khuyến mại, ưu đãi tích cho Khách Hàng trong các trường hợp hủy Đơn Hàng, đổi, trả Hàng Hóa, không phân biệt việc đổi, trả Hàng Hóa xuất phát từ lỗi và/hoặc nhu cầu của Khách Hàng, Đối Tác hay Cửa Hàng hoặc bất kỳ bên thứ ba nào khác.

10. Chăm sóc khách hàng và xử lý khiếu nại

10.1. Khách Hàng có thể liên hệ với hotline và chăm sóc khách hàng của Công Ty được hiển thị tại website của Công Ty để được hỗ trợ.
10.2. Công Ty chỉ hỗ trợ xử lý các yêu cầu, khiếu nại liên quan đến xử lý kỹ thuật khi Khách Hàng xác lập Đơn Hàng trên Ứng Dụng; các khiếu nại về khác biệt chủng loại và số lượng Hàng Hóa chỉ được xử lý khi Khách Hàng cung cấp đầy đủ thông tin, thỏa thuận đặt hàng, hình ảnh Hàng Hóa, Biên Lai và được gửi tới Công Ty trong thời gian quy định. Trường hợp được xác định do lỗi của Công Ty và/hoặc Đối Tác, Khách Hàng sẽ được hoàn giá trị Hàng Hóa tương ứng theo thông tin trên Biên Lai theo chính sách hoàn tiền, trừ khi Khách Hàng, Công Ty và Đối Tác có thỏa thuận khác tại từng thời điểm.
10.3. Mọi thắc mắc, khiếu nại khác liên quan đến chất lượng Hàng Hóa không do quá trình vận chuyển của Đối Tác, Khách Hàng trực tiếp liên hệ với Cửa Hàng mà Khách Hàng yêu cầu mua theo thông tin Biên Lai (nếu có) được gửi lại Khách Hàng khi giao hàng.
10.4. Khách Hàng đồng ý cho phép Đối Tác chụp lại Biên Lai và cho phép Công Ty sử dụng thông tin trên Biên Lai để phối hợp xử lý khiếu nại của Khách Hàng cũng như để cung cấp các dịch vụ cho Khách Hàng trong tương lai. Tùy vào yêu cầu hệ thống của Công Ty tại từng thời điểm, Khách Hàng hiểu rằng việc chụp lại Biên Lai có thể là yêu cầu và là một bước bắt buộc để xác định Đơn Hàng được hoàn thành.
10.5. Khi liên hệ, Khách Hàng phải cung cấp số Đơn Hàng để được hỗ trợ cùng các thông tin theo yêu cầu của Công Ty tại từng thời điểm.
10.6. Thời gian hỗ trợ của Công Ty:
Tổng đài chăm sóc khách hàng: từ 8:00 – 22:00 hàng ngày;
Hỗ trợ xử lý kỹ thuật:
● Thứ 2 đến Thứ 6: 9:00 – 18:00;
● Thứ 7: 9:00 – 13:00.

11. Bảo mật thông tin
Quy định về bảo mật thông tin của Khách Hàng và thông tin thanh toán được thực hiện theo Chính sách bảo mật áp dụng chung cho giao dịch trên Ứng Dụng VinID.

12. Điều khoản chung

12.1. Khách Hàng khi truy cập và mua hàng trên Tính Năng đồng nghĩa với việc đồng ý thực hiện mọi nghĩa vụ quy định tại Điều Khoản và Điều Kiện này. Công Ty bảo lưu quyền thay đổi, chỉnh sửa, thêm hoặc lược bỏ bất kỳ phần nào trong Điều Khoản và Điều Kiện này, tùy từng thời điểm. Các thay đổi sẽ có hiệu lực ngay khi được cập nhật chính thức trên Ứng Dụng và không cần phải thông báo trước, khi Khách hàng tiếp tục thực hiện giao dịch thông qua Tính Năng sau khi thay đổi Điều Khoản và Điều Kiện mới có hiệu lực, có nghĩa là Khách Hàng chấp nhận với những thay đổi đó.
12.2. Trường hợp có bất kỳ sự khác biệt nào trong quy định của Điều Khoản và Điều Kiện này với Chính Sách riêng của từng Nhà Cung Cấp, Chính Sách của từng Nhà Cung Cấp sẽ được ưu tiên áp dụng.
12.3. Nếu bất kỳ nội dung nào của các Điều Khoản và Điều kiện này bị bất kỳ cơ quan có thẩm quyền xem là vô hiệu hoặc không thể thực hiện toàn bộ hoặc một phần, thì tính hiệu lực của các nội dung khác trong Điều Khoản và Điều kiện này sẽ không bị ảnh hưởng.
12.4. Điều Khoản và Điều Kiện này và mọi vấn đề phát sinh sẽ được giải thích và điều chỉnh theo quy định của luật pháp Việt Nam. Mọi tranh chấp, khác biệt, khiếu nại phát sinh từ/hoặc liên quan đến nội dung của Điều Khoản và Điều Kiện này sẽ được giải quyết thông qua thương lượng trên tinh thần thiện chí trong vòng ba mươi (30) ngày. Nếu không thể giải quyết trong thời hạn ba mươi (30) ngày này, tranh chấp, khiếu nại trên có thể được giải quyết tại cơ quan tòa án có thẩm quyền.