Thể lệ

Thể lệ chương trình ưu đãi thanh toán hóa đơn điện tử trên ứng dụng VinID 12/2019

I. Địa điểm, đối tượng, thời gian áp dụng: Địa điểm và phạm vi áp dụng: Toàn Quốc Đối tượng […] 30/11/2019

Thể lệ

Thể lệ chương trình ưu đãi thanh toán hóa đơn điện tử trên ứng dụng VinID 11/2019

I. Địa điểm, đối tượng, thời gian áp dụng: Địa điểm và phạm vi áp dụng: Toàn Quốc Đối tượng […] 31/10/2019