Thể lệ

Thể lệ chương trình Mua bia ưu đãi trên Scan & Go “Vua Bia”

I. Địa điểm, thời gian, đối tượng áp dụng: Địa điểm và phạm vi áp dụng: Nội thành khu vực […] 15/11/2019