THỂ LỆ CHƯƠNG TRÌNH “CHẠM NAPAS LIỀN TAY, HOÀN NGAY 50%”