Thể lệ chương trình “Lắc Bí – Săn Xu – Rinh Quà đỉnh” Tháng 10