Top 10 Doanh nghiệp Công nghệ số xuất sắc Việt Nam 2023 do VINASA bình chọn gọi tên VinID