CHƯƠNG TRÌNH MỜI BẠN TẢI APP, NHẬN TỚI 2 TRIỆU ĐỒNG ĐÃ KẾT THÚC