MỞ BÁN VÉ CHILLIES LIVE CONCERT TOUR “TRÊN NHỮNG ĐÁM MÂY”