VinWonders Nha Trang tạm dừng hoạt động, chung tay phòng dịch